604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Historia

Problematyką sanitarno-epidemiologiczną w Łowiczu w okresie międzywojennym zajmował się Starosta Powiatu za pośrednictwem lekarza powiatowego. Pracę w terenie wykonywali kontrolerzy sanitarni, a badania laboratoryjne przeprowadzał Państwowy Zakład Higieny w Łodzi.
Funkcję lekarza powiatowego pełnił wówczas dr H. Sierakowski angażując do pomocy kontrolera sanitarnego p. Jana Ciesielskiego, który pracował w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do dnia 01.02.1949 r. Następnie przyjęto dwóch kontrolerów: p. Mariana Oferczaka i p. Franciszka Wójcika.

Dnia 01.01.1951 roku utworzono Powiatową Kolumnę Sanitarną z siedzibą w Powiatowym Ośrodku Zdrowia w Łowiczu przy ul. Sienkiewicza 30. Kierownikiem Kolumny Sanitarnej został dr Kazimierz Kolasiński, który przyjął do pracy kolejnych pracowników. Ogółem zatrudnionych było 10 osób w tym kierownik kolumny, statystyk medyczny i 8 kontrolerów. W tym okresie badania laboratoryjne wykonywał Państwowy Zakład Higieny - filia w Łodzi. Te przejściowe etapy organizacyjne służby sanitarno - epidemiologicznej zostały zakończone powołaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie Dekretu z dn. 14.08.1954 r. Powołany Dekret ustalał zakres działania i tryb postępowania Państwowych Inspektorów Sanitarnych wszystkich szczebli.

Z dniem 01.03.1955 roku Kolumna Sanitarna przekształciła się w Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną i otrzymała nową siedzibę w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 24. Na stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego powołano dr Kazimierza Kolasińskiego i pod jego kierownictwem stopniowo organizowano PSSE typu laboratoryjnego. Najpierw powstała pracownia badania żywności, następnie w 1956 roku pracownia bakteriologiczna i w 1957 roku pracownia badania wody. Oprócz oddziału laboratoryjnego w stacji działał też oddział nadzoru sanitarnego z instruktorami merytorycznymi. W oddziale laboratoryjnym pracowało 7 osób, w oddziale nadzoru sanitarnego 6 osób, a w administracji 7 osób. Ogółem w 1959 roku zatrudnionych było 20 osób na miejscu i 7 kontrolerów rejonowych zaangażowanych w Ośrodkach Zdrowia i Przychodniach. Od 1960 roku w PSSE utworzone zostały nowe stanowiska pracy, tj.: kierownik oddziału nadzoru, pielęgniarka ds. szczepień, instruktor DDD, 2 dezynfektorów i woźny oraz w wymiarze ½ etatu radca prawny, inżynier sanitarny i księgowy.

W 1967 roku na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołany został dr Władysław Pogoda.
W 1970 roku budynek PSSE poddany został kapitalnemu remontowi, w wyniku którego PSSE zyskała dodatkowe pomieszczenia na parterze, ogrzewanie piecowe zastąpiono centralnym ogrzewaniem oraz stropy drewniane wymieniono na betonowe - ogniotrwałe. Wówczas w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej zatrudnionych było w pełnym wymiarze godzin 26 osób i 3 osoby na ½ etatu oraz 8 instruktorów higieny i kontrolerów sanitarnych w Ośrodkach Zdrowia.

Od 1972 roku funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełnił dr Stanisław Wilmański. W tym czasie PSSE przejęła na stałe do pracy pracowników z Ośrodków Zdrowia.
W 1974 roku na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołany został dr Jan Grzelczak.
Po reformie administracyjnej kraju w 1975 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łowiczu przekształciła się w Terenową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łowiczu.

Po przejściu dr Jana Grzelczaka do pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Skierniewicach od dnia 15.02.1982 roku do 31.08.1997 roku obowiązki Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu pełnił p. Zygmunt Sobieszek.
Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10.07.1996 roku budynek Stacji wraz z działką przeszedł na własność Skarbu Państwa, tj. Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łowiczu ul. Podrzeczna 24. Po wykupieniu budynku przeprowadzono modernizację kotłowni - wymiana na olejową.

Od dnia 01.09.1997 roku do 31.12.2001 roku funkcję Inspektora Sanitarnego pełnił p. Piotr Papierowski. W związku z wprowadzeniem reformy administracji publicznej ustawą z dnia 13.10.1998 roku, Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna przekształciła się w Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
Od 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku pełniącym obowiązki Inspektora Sanitarnego był p. Zygmunt Sobieszek.

W drodze konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wyłoniono p. Zofię Rżewską, która pełniła powyższą funkcję od dnia 01.01.2003 do 31.08.2013.

1 września 2013 roku Starosta Łowicki za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu powołał p. Sławomira Muchę.

Z dniem 01.04.2004 roku przeprowadzono restrukturyzację PSSE, zlikwidowano laboratoria i wprowadzono nową strukturę organizacyjną. Obecnie w PSSE jest zatrudnionych 25 osób. Aktualna struktura PSSE zapewnia prawidłową realizację podstawowych zadań t.j.: sprawowanie nadzoru sanitarnego, prowadzenie działalności zapobiegawczej, przeciwepidemicznej oraz szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Ponadto wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej są realizowane nowe zadania związane z dostosowaniem obowiązującego prawa do przepisów unijnych w szczególności dotyczące bezpieczeństwa żywności i jakości wody do picia.