604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie powiatu łowickiego w 2009 roku

12.03.2010

Na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417) ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego i ocen obszarowych sporządzanych dla poszczególnych gmin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2009 r. na terenie powiatu łowickiego.

1. Producenci i odbiorcy wody

L.p.Producent wodyWodociągJakość wodyPrzekroczenia wartości dopuszczalnych parametrówPostępowanie administracyjneWielkość produkcji
[m3/d]

Wielkość produkcji
[m3/d]
Liczba ludności zaopatrywana w wodę
1ZUK Łowicz, ul. Armii Krajowej 2BZUK Łowiczkwestio-nowanażelazo, mangan, mętnośćWydano 1 decyzję na doprowadzenie wody do właściwej jakości
- niewykonana
4053405330660
2Gmina ŁowiczBocheńDobrabrak-235,51421,97236
JastrzębiaDobrabrak-257,6
ZawadyDobrabrak-93,3
Niedźwiadakwestio-nowanażelazo, mangan, mętnośćWydano 2 decyzje na doprowadzenie wody do właściwej jakości
- niewykonano
263,4
Dąbkowice GórneDobrabrak-38,9
PlacencjaDobrabrak-125,2
JamnoDobrabrak-121,6
Zabostów DużyDobrabrak-286,4
3Gmina NieborówKompinaDobrabrak-1561423,59719
NieborówDobrabrak-205
BobrownikiDobrabrak-401
MysłakówDobrabrak-359
BełchówDobrabrak-187
SypieńDobrabrak-99
Pałac NieborówDobrabrak-16,5
4Gmina DomaniewiceDomaniewiceDobrabrak-4508843960
SkaratkiDobrabrak-177
RogoźnoDobrabrak-88
ReczyceDobrabrak-169
5Gmina ChąśnoGoleńskoDobrabrak-103872049
WyborówDobrabrak-135
SkowrodaDobrabrak-242
6Gmina BielawyChruślinDobrabrak-140,61193,56146
OszkowiceDobrażelazo, mangan, mętnośćWydano 1 decyzję na doprowadzenie wody do właściwej jakości
- wykonana
604
SobotaDobrażelazo, mangan, mętnośćWydano 1 decyzję na doprowadzenie wody do właściwej jakości
- uzyskano poprawę
126
Waliszewkwestio-nowanażelazo, mangan, mętnośćWydano 1 decyzje na doprowadzenie wody do właściwej jakości
- niewykonana
207
StanisławówDobrażelazo, mangan, mętnośćWydano 2 decyzje na poprawę jakości wody. Uzyskano poprawę
- wymieniono złoża w odżelaziaczach
4,85
WalewiceDobrabrak-111
7Gmina ZdunyRetkikwestio-nowanażelazo, mangan, mętnośćWydano 4 decyzje na doprowadzenie wody do właściwej jakości
- niewykonano
29615566513
Złaków BorowyDobrabrak-200
ZdunyDobrabrak-278
JackowiceDobrabrak-390
Bogoria GórnaDobrabrak-392
8Gmina KocierzewKocierzewDobrabrak-64512184638
PłaskocinDobrażelazo, mangan, mętnośćWydano 1 decyzję na doprowadzenie wody do właściwej jakości
- wykonana
573
9Gmina ŁyszkowiceKol. ŁyszkowiceDobrabrak-90010806670
StachlewDobrabrak-110
TrzciankaDobrabrak-70
10Gmina KiernoziaChruśleDobrabrak-3937073739
Wola StępowskaDobrabrak-314

2. Jakość wody

Na terenie powiatu z wody o kontrolowanej jakości korzysta 81330 osób, co stanowi około 97% ogółu mieszkańców powiatu. Pod nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łowiczu znajduje się 45 wodociągów dostarczających zbiorowo wodę do spożycia. W tym liczone są 3 wodociągi lokalne (szpital ZOZ Łowicz, ul. Ułańska 28, Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie, Park Muzeum w Nieborowie) oraz 3 wodociągi zakładowe (Agros Nova Łowicz, OSM Łowicz, Firma Bracia Urbanek Łowicz) dostarczające wodę na potrzeby produkcji.
Woda ujmowana jest z ujęć podziemnych z warstw wodonośnych czwartorzędowych, trzeciorzędowych, jurajskich i dolnokredowych.

Na terenie powiatu w 2009 r. do badań laboratoryjnych pobrano 256 próbek wody do spożycia przez ludzi.
Jakość wody pod względem mikrobiologicznym we wszystkich wodociągach odpowiadała wymaganiom wody do spożycia przez ludzi.
Badania fizykochemiczne wody wykazały, iż w 8 wodociągach (tj. wodociągi Łowicz, Oszkowice, Waliszew, Sobota, Retki, Niedźwiada, Płaskocin, Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii ZOZ w Stanisławowie) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm zawartości 3 parametrów tj. żelaza, manganu i mętności. Na skutek prowadzonego postępowania administracyjnego (wydano 13 decyzji) uległa poprawie jakość wody w 4 wodociągach: Oszkowice, Sobota, Płaskocin, wodociąg Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii ZOZ w Stanisławowie. Natomiast w pozostałych 4 wodociągach tj. Łowicz, Waliszew, Retki, Niedźwiada nie uzyskano poprawy w/w parametrów fizykochemicznych. Woda z tych wodociągów jest dopuszczona warunkowo do spożycia przez ludzi.

W wodociągach: Łowicz, Agros Nova Łowicz, Firma Bracia Urbanek, OSM Łowicz były wykonane badania mikrobiologiczne oraz badania parametrów fizyko - chemicznych z załącznika 2 i 3 (metale ciężkie, związki rakotwórcze) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417). Nie stwierdzono odstępstw w/w parametrów w stosunku do w/w rozporządzenia.

Najczęściej występujące zanieczyszczenia fizykochemiczne: żelazo, mangan są usuwane w procesach uzdatniania wody. Taki proces prowadzony jest we wszystkich wodociągach na terenie powiatu. Związki tych metali stanowią typowe naturalne zanieczyszczenia wody, w związku z tym w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w eksploatacji urządzenia uzdatniającego lub awarii samego urządzenia może dojść do zanieczyszczenia wody przeznaczonej dla konsumentów. Jednakże zwiększona zawartość tych związków nie ma istotnego znaczenia zdrowotnego dla ludzi, natomiast jest uciążliwa, gdyż powoduje zmiany organoleptyczne wody, przyczyniając się do wzrostu barwy i mętności.

3. Postępowanie administracyjne

Ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów zawartości parametrów fizykochemicznych zostało wydanych 13 decyzji administracyjnych, dotyczących doprowadzenia do wymaganych poziomów zawartości manganu, żelaza mętności i barwy. Wspomniane decyzje wydane były na n/w wodociągi:

  • Wodociąg Łowicz - 1
  • Wodociąg Niedźwiada - 2
  • Wodociąg Retki - 4
  • Wodociąg Sobota - 1
  • Wodociąg Waliszew - 1
  • Wodociąg Oszkowice - 1
  • Wodociąg Płaskocin - 1
  • Wodociąg Oddziału Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie - 2

W 4 wodociągach tj. Oszkowice, Sobota, Płaskocin, Stanisławów decyzje zostały wykonane i jakość wody uległa poprawie i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417). Woda z pozostałych wodociągów jest dopuszczona warunkowo do spożycia. Jednocześnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu doprowadzenia parametrów przekraczających normy do wielkości dopuszczalnych.

Wnioski

Głównymi przyczynami występowania niewłaściwej jakości wody na terenie powiatu łowickiego jest przekroczenie dopuszczalnych poziomów zawartości związków żelaza i manganu. Zwiększona obecność tych parametrów w wodzie do spożycia przez ludzi nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jest natomiast uciążliwa. Wyeliminowaniu powyższych zanieczyszczeń służą działania obejmujące modernizację urządzeń jak i ich właściwą eksploatację.
Producenci wody prowadzą wewnętrzną kontrolę jakości wody, polegającą na wykonaniu własnych badań sprzedawanej wody. Zgodnie z istniejącym obowiązkiem wszyscy zobowiązani są do uzgodnienia harmonogramu badań z PPIS w Łowiczu.

Danuta Gałązka