604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu dot. jakości wody z wodociągu OSM w Łowiczu.

25.06.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu OSM w Łowiczu ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody do dnia 12.08.2018r. doprowadzić jakość wody w zakresie manganu do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294.)

Opierając się na stanowisku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie przekroczeń zawartości w wodzie manganu, iż na czas działań naprawczych podejmowanych przez OSM w Łowiczu określony dopuszczalny zakres wartości dla tego parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, może jednak stwarzać pewną uciążliwość poprzez wpływ na właściwości organoleptyczne wody oraz powstawanie plam i zacieków przy praniu bielizny, a także na urządzeniach sanitarnych.

Woda z sieci wodociągowej na czas działań naprawczych może być spożywana i używana do wszystkich innych celów.

 

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.