604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Ochrona danych osobowych

25.05.2018

           Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łowiczu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”:

1)   administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest:

      

      a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu – w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego,

      b) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu – w sprawach pozostałych,

 

      z siedzibą przy ul. Podrzecznej 24, 99-400 Łowicz,

 

2)   inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łowiczu jest Kamil Bodek, adres mail: iod@psse.lowicz.pl, tel.: 46 837 64 94 wew. 7;

 

3)   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4)   Państwa dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

5)   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).

 

6)   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

 

7)   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

8)   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.