604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2008 r. dla powiatu łowickiego

08.04.2009

Na terenie powiatu łowickiego producentami wody są:

Producenci wody z terenu powiatu łowickiegoWielkość produkcji wody dostarczanej przez poszczególnych producentów w 2008 r.
Zakład Usług Komunalnych Łowicz1646880 m3
Gmina Łowicz452965 m3
Gmina Domaniewice322660 m3
Gmina Chąśno14505,1 m3
Gmina Bielawy386735,75 m3
Gmina Łyszkowice394200 m3
Gmina Nieborów406427,5 m3
Gmina Kocierzew421575 m3
Gmina Kiernozia270100 m3
Gmina Zduny463185 m3

oraz 3 producentów wody w wodociągach lokalnych:

  • ZOZ Łowicz ul. Ułańska 28 - (wielkość produkcji wody w 2008 r. wynosiła 12227,5 m3),
  • ZOZ Stanisławów,
  • Muzeum w Nieborowie.

Z wody wodociągów na terenie powiatu łowickiego korzysta 81330 osób co stanowi około 97% ogółu mieszkańców.

Ogólnie pod nadzorem sanitarnym na terenie powiatu znajdują są 42 wodociągi.
Woda ujmowana jest z ujęć podziemnych z warstw wodonośnych: czwartorzędowych, trzeciorzędowych, jurajskich i dolnokredowych. Skład bakteriologiczny ujmowanych wód odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń dotyczą jedynie żelaza, manganu, mętności, które są usuwane w procesach uzdatniania wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności metali ciężkich tj. kadmu, ołowiu, chromu, arsenu.
W wodociągu publicznym w Łowiczu, który jest raportowany do Unii Europejskiej wykonywane są oznaczenia 40 parametrów (dla pozostałych wodociągów 22 parametry).

W 2008 r. przeprowadzono 45 kontroli stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych.
Pobrano do badania 344 próby wody do spożycia. Ze względu na przekroczenia parametrów chemicznych (żelazo, mangan, mętność) zostały wydane decyzje administracyjne na wodociągi w: Łowiczu, Niedźwiadzie, Dąbkowicach Górnych, Waliszewie, Oszkowicach, Chruślinie-Traby, Złakowie Borowym, Płaskocinie.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że woda z wodociągów w: Waliszewie, Łowiczu, Płaskocinie, Niedźwiadzie nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia wartości określonych dla mętności, żelaza, manganu. Woda do spożycia w/w wodociągach dopuszczona jest warunkowo - prowadzone jest postępowanie administracyjne.
Woda w pozostałych wodociągach spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia.

W celu usunięcia uchybień w zakresie stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodociągowych wydano 3 decyzje administracyjne na następujące wodociągi:

  • wodociąg Niedźwiada,
  • wodociąg Płaskocin.

Stan sanitarno-techniczny w tych wodociągach nie uległ poprawie w 2008 r. - prowadzone jest postępowanie administracyjne.
W pozostałych wodociągach stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń.

W 2008 r. na wodociągi objęte nadzorem wydano 80 decyzji administracyjnych w tym:

  • 3 decyzje dot. stanu sanitarno-technicznego wodociągów,
  • 8 decyzji dot. poprawy jakości wody,
  • 69 decyzji dot. przydatności lub warunkowej przydatności wody.

W 2008 r. producenci wody opracowali i wdrożyli procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody.

Danuta Gałązka