604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Sypień, gm. Nieborów

13.12.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Łowiczu w dniu 13.12.2016r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu publicznego w Sypniu ze względu na ponadnormatywną zawartość amonowego jonu i manganu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu zobowiązał producenta wody do podjęcia skutecznych działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Producenta wody zobowiązano również do zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych oraz powiadomienia o sposobie zapewnienia zastępczego źródła.

Wodociąg zaopatruje miejscowości Sypień i Karolew.