604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Retki, gm. Zduny.

12.04.2016

Na podstawie sprawozdań z badań wody przedstawionych przez producenta wody w ramach kontroli wewnętrznej Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w dniu 01.04.2016 r., stwierdzono przekroczenie w wodzie zawartości żelaza, manganu oraz mętności.

W związku z powyższym wydana została decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Retkach. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody do dnia 12.05.2016 r. doprowadzić jakość wody do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu opierając się na stanowisku Państwowego Zakładu Higieny oraz wytycznych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w sprawie przekroczeń zawartości w wodzie mętności, żelaza i manganu stwierdza, iż na czas działań naprawczych podejmowanych przez Gminę Zduny określony dopuszczalny zakres wartości dla przekroczonych parametrów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, może jednak stwarzać pewną uciążliwość poprzez wpływ na właściwości organoleptyczne wody oraz na powodowanie zabrudzeń urządzeń sanitarnych i prania.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Retkach zaopatruje następujące miejscowości: Retki, Złaków Kościelny, Nowy Złaków, Przemysłów

Liczba zaopatrywanej ludności: 792 osoby.

 

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronach internetowych: http://www.psse.lowicz.pl/