604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Nieborowie, gm. Nieborów

06.05.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na wodociągu publicznym w Nieborowie pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Po zapoznaniu się z wynikami badania wody stwierdzono przekroczenie w wodzie zawartości jonu amonowego.

W związku z powyższym wydana została decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody do dnia 30.06.2015r. doprowadzić jakość wody do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia zwiększona obecność jonu amonowego nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie w związku z czym nie zaproponowano zalecanej dopuszczalnej wartości opartej na przesłankach zdrowotnych. Może mieć natomiast wpływ na utrudnienia procesu dezynfekcji wody.  

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: http://www.pis.lodz.pl/lowicz/