604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Oszkowice, gm. Bielawy

20.12.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz podjętych działań naprawczych przez producenta wody uzyskano poprawę jakości wody w wodociągu Oszkowice, gm. Bielawy.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wykonanych w zatwierdzonym laboratorium Eko Serwis z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 48 uzyskano pozytywne wyniki próbek wody pobranych do badania w dniu 22.11.2013r. ze stacji uzdatniania oraz sieci wodociągu.

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w Oszkowicach nadaje się do spożycia.

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami).

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Oszkowicach zaopatruje następujące miejscowości: Oszkowice Bielawska Wieś, Bielawy, Marianów, Zgoda, Trzaskowice, Drogusza, Stare Orenice, Emilianów, Borówek, Borów, Helin, Łazin, Piaski Bankowe, Żdżary, Stare Piaski, Walewice, Seligi, Marywil, Sobota. Liczba zaopatrywanej ludności to 3523 osób.