604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 13.11.2013 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągów Bobrowniki oraz Mysłaków, gm. Nieborów

13.11.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi, pod względem fizykochemicznym pochodzącej z urządzeń wodociągowych - ujęcie wody Bobrowniki oraz Mysłaków, gm. Nieborów

  • Wodociąg Bobrowniki

W dniu 24.09.2013 r w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na wodociągu publicznym Bobrowniki pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Po zapoznaniu się z wynikami badania wody na podstawie sprawozdania Nr PSSE-OL-505/459/2013 z dnia 03.10.2013 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził przekroczenie w wodzie zawartości żelaza, manganu oraz mętności.

  • Wodociąg Mysłaków

W dniach 24.09.2013 r. oraz 15.10.2013 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych na wodociągu publicznym Mysłaków pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Po zapoznaniu się z wynikami badania wody na podstawie sprawozdań Nr PSSE-OL-505/458/2013 z dnia 03.10.2013 r oraz Nr PSSE-OL-505/510/2013 z dnia 28.10.2013 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził przekroczenie w wodzie zawartości żelaza oraz mętności.

W związku z powyższym wydana zostały wydane decyzje stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z urządzeń wodociągowych w Bobrownikach oraz Mysłakowie. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody do dnia 28.02.2014 r. doprowadzić jakość wody do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu opierając się na stanowisku Państwowego Zakładu Higieny oraz wytycznych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w sprawie przekroczeń zawartości w wodzie żelaza i manganu stwierdza, iż na czas działań naprawczych podejmowanych przez Gminę Nieborów określony dopuszczalny zakres wartości dla przekroczonych parametrów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, może jednak stwarzać pewną uciążliwość poprzez wpływ na właściwości organoleptyczne wody.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Bobrownikach zaopatruje następujące miejscowości: Bobrowniki, Arkadia, Dzierzgów, Bełchów, Chyleniec, Michałówek. Liczba zaopatrywanej ludności: 2698 osób.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Mysłakowie zaopatruje następujące miejscowości: Mysłaków, Janowice, Bednary, Bednary Kolonia. Liczba zaopatrywanej ludności: 2612 osób.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronach internetowych: http://www.pis.lodz.pl/lowicz