604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 20.09.2013 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Waliszew

20.09.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz podjętych działań naprawczych przez producenta wody uzyskano poprawę jakości wody w wodociągu Waliszew. Po przeprowadzonych badaniach jakości wody uzyskano pozytywne wyniki próbek wody pobranych do badania w dniu 03.09.2013r.
Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianami).

Woda pochodząca z wodociągu publicznego w Waliszewie nadaje się do spożycia.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Waliszewie zaopatruje następujące miejscowości: Stary Waliszew, Waliszew Dworski, Gosławice, Janinów, Wola Gosławska, Bogumin, Brzozów, Skubiki, Sobota. Liczba zaopatrywanej ludności to 895 osób