604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 22.03.2013 r.

25.03.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi, pod względem fizykochemicznym pochodzącej z urządzeń wodociągowych ujęcia Waliszew i Oszkowice, gm. Bielawy.

  1. W próbce wody pobranej do badania w dniu 12.02.2013 r. z sieci wodociągu w Waliszewie stwierdzono przekroczenie zawartości manganu, żelaza, amonowego jonu, mętności, barwy,
  2. W próbce wody pobranej do badania w dniu 12.02.2013 r. z sieci wodociągu w Oszkowicach stwierdzono przekroczenie zawartości manganu, amonowego jonu.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Oszkowicach zaopatruje następujące miejscowości: Oszkowice Bielawska Wieś, Bielawy, Marianów, Zgoda, Trzaskowice, Drogusza, Stare Orenice, Emilianów, Borówek, Borów, Helin, Łazin, Piaski Bankowe, Żdżary, Stare Piaski, Walewice, Seligi, Marywil, Sobota. Liczba zaopatrywanej ludności to 3523 osób.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Waliszewie zaopatruje następujące miejscowości: Stary Waliszew, Waliszew Dworski, Gosławice, Janinów, Wola Gosławska, Bogumin, Brzozów, Skubiki, Sobota. Liczba zaopatrywanej ludności to 895 osób.

Na podstawie wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z urządzeń wodociągowych w Waliszewie oraz Oszkowicach. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu nakazał producentowi wody: doprowadzić jakość wody do zgodnej z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 417 z późn. zmian.).

Na czas działań naprawczych podejmowanych przez Gminę Bielawy określony dopuszczalny zakres wartości dla przekroczonych parametrów w krótkim okresie czasu nie powinien spowodować zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronach internetowych: http://www.pis.lodz.pl/lowicz