604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie pojawienia się w sieci wodociągu miejskiego w Łowiczu skorupiaka - ośliczki pospolitej

16.01.2013

W związku z sygnałami docierającymi od mieszkańców miasta Łowicza o pojawiających się skorupiakach w wodzie dostarczanej miejską siecią wodociągową Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że stan sanitarny wody ze względu na przydatność jej do spożycia dla ludzi nie stwarza zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miasta.

Na podstawie aktualnych wyników badań wody z 15.01.2013 r. przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i bakteriologiczne pobranych próbek wody spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 zm. z późn. zm.).

Z informacji zebranych przez pracowników PSSE w Łowiczu wynika, że skorupiak ten pojawia się w narurowych filtrach instalacji domowych. Nie stwierdzono przypadków obecności skorupiaka w wodzie płynącej bezpośrednio z kranu w instalacjach nie wyposażonych we wspomniane filtry narurowe. Korzystanie z tej wody może budzić wątpliwości ze względów estetycznych. Najistotniejszą jednak rzeczą jest to, że nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia ludzi.

PPIS w Łowiczu zwrócił się do Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu jako producenta wody o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu wyeliminowanie skorupiaka z sieci miejskiej.

ZUK w Łowiczu jest w trakcie ustalania miejsca i sposobu przedostawania się tych organizmów do sieci miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc połączeń miejskiego wodociągu z instalacjami przydomowymi, zasilanymi ze studni kopanych. Oprócz stałej dezynfekcji wody promieniami UV wprowadzona została dodatkowa dawka podchlorynu sodu z zachowaniem dopuszczalnych norm. Zwiększono również częstotliwość i intensywność płukania łowickiej sieci wodociągowej pod zwiększonym ciśnieniem.

W związku z zaistniałą sytuacją PPIS w Łowiczu wprowadził wzmożony monitoring parametrów jakościowych łowickiej wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu
Zofia Rżewska