604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Światowy Tydzień Wody 2011

19.08.2011

W dniach 21-27 sierpnia 2011r. obchodzimy Światowy Tydzień Wody. Jest to akcja organizowana corocznie od 1991r. przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny. W tym roku akcji przyświeca hasło: "W reakcji na globalne zmiany: woda w urbanizującym się świecie" (http://www.worldwaterweek.org/about). Celem akcji jest zwrócenie uwagi opinii międzynarodowej na problemy z dostępem do wody pitnej w aspekcie postępującej urbanizacji, wzrostu liczby ludności w miastach oraz zmian klimatycznych wpływających na gospodarkę wodną.

Woda jest niezbędna do życia i powinna być dostępna w wystarczającej ilości dla wszystkich konsumentów na zasadach równości. Żadna z grup społecznych, etnicznych, religijnych itd. nie może mieć ograniczanego dostępu do wody, a woda udostępniana dla konsumentów musi być bezpieczna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy w sposób ciągły kontrolować jej jakość i podejmować wszelkie starania, aby uzyskać najwyższą możliwą do osiągnięcia jakość wody pitnej.

Zaopatrzenie w wodę do spożycia

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Polsce obejmuje 95,2% ogółu ludności, natomiast na terenie powiatu łowickiego ten odsetek wynosi 97%. Sieć wodociągowa powiatu łowickiego jest nadzorowana przez PPIS w Łowiczu. Nadzorem objętych jest: 39 publicznych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 3 wodociągi lokalne (tj. Szpital ZOZ Łowicz, Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii Stanisławów, Park Muzeum w Nieborowie) oraz 3 wodociągi zakładowe tj. Agros Nova Łowicz, OSM Łowicz, Firma Bracia Urbanek Łowicz). Woda na nadzorowanym terenie ujmowana jest z ujęć podziemnych z warstw wodonośnych czwartorzędowych, trzeciorzędowych, jurajskich i dolnokredowych.
PPIS w Łowiczu sprawuje stały nadzór nad jakością wody dostarczanej do spożycia przez ludzi biorąc za podstawę ocenę zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi. Wg zapisu w/w rozporządzenia „woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe oraz dodatkowe wymagania określone w tym rozporządzeniu”.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolując jakość wody wodociągowej oceniają bezpieczeństwo zdrowotne wody. Woda zgodna z normatywami, czyli spełniająca wymagania określone w załącznikach 1-3 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi, jest klasyfikowana jako przydatna do spożycia i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.
W przypadku przekroczenia zawartości parametrów rozporządzenia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia tj. Escherichia coli, Enterokoki, które mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu, nie udziela się żadnych odstępstw. Taką wodę określa się jako nie nadającą się do spożycia i wydaje się decyzję nie dopuszczającą do jej dystrybucji do konsumentów z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Ewentualne przekroczenia wartości normatywnych określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia mających bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka poddaje się indywidualnej ocenie udzielając lub nie udzielając czasowych odstępstw od określonych norm. Przy ocenie bierze się pod uwagę rodzaj substancji, jej specyficzne właściwości toksykologiczne, stężenie i wielkość przekroczenia ponad normę. Udzielenie czasowego odstępstwa od normatywów skutkuje wydaniem decyzji zezwalającej na czasowe warunkowe użytkowanie wody z wodociągu i jednocześnie nakazuje się właścicielowi wodociągu podjęcie działań mających na celu poprawę jakości wody.

Obecność w wodzie zanieczyszczeń chemicznych (z załącznika 3) w wartościach ponadnormatywnych obniża wartości użytkowe wody, jej walory smakowe oraz zmienia barwę co może być przyczyną uzasadnionych skarg odbiorców takiej wody. Są to parametry, które w minimalnym stopniu wpływają na jakość wody do spożycia natomiast mogą mieć wpływ na indywidualną ocenę przez konsumenta i komfort jej użytkowania. Zwiększone zawartości metali mogą powodować tworzenie się osadów w rurach sieci dystrybucyjnej oraz sprzyjać rozwojowi bakterii głównie manganowych i żelazowych pogarszających smak, zapach oraz mętność wody. Osady gromadzące się w rurach mogą negatywnie wpływać na sprawność dystrybucyjnej sieci wodociągowej, pracę urządzeń dezynfekcyjnych oraz wodomierzy. Po zaistnieniu takiej sytuacji konsumenci mogą się skarżyć na plamienie pranej odzieży (żółte zacieki) czy zacieki na urządzeniach sanitarnych.
Ryzyko zdrowotne spowodowane występowaniem w wodzie związków chemicznych różni się zasadniczo od ryzyka spowodowanego skażeniami mikrobiologicznymi wody głównie z uwagi na fakt, że zanieczyszczenia chemiczne na ogół nie wywołują ostrych i nagłych skutków dla zdrowia.

Na chwilę obecną na terenie powiatu łowickiego jakość wody we wszystkich wodociągach odpowiada wymaganiom wody do spożycia przez ludzi. W nielicznych przypadkach stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych poziomów zawartości związków żelaza, manganu. Parametry te są usuwane w procesach uzdatniania prowadzonych we wszystkich wodociągach na terenie powiatu. Jednakże zwiększona zawartość tych parametrów w wodzie do spożycia przez ludzi nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jest natomiast uciążliwa.

Dostawcy wody (właściciele wodociągów) są odpowiedzialni w każdym czasie za jakość i bezpieczeństwo wody, którą produkują. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 588 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z poźn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowe obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej, w tym prowadzenia badań jakości wody, ustalania harmonogramu badań wody, informowania właściwego państwowego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody, pobierania próbek wody w miejscu pozwalającym na ocenę skuteczności procesu uzdatniania oraz w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej, planowania procesów naprawczych i ustalania harmonogramu ich realizacji. Dostawcy wody (właściciele wodociągów) są również odpowiedzialni za jakość sieci wodociągowych i urządzeń uzdatniających wodę. Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga pozytywnej oceny higienicznej właściwego inspektora sanitarnego. Podstawą wydania takiej oceny jest aktualny atest higieniczny, jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów.

Ważnym czynnikiem, który może wpływać na pogorszenie jakości wody jest niewłaściwa eksploatacja sieci wodociągowej zwłaszcza w aspekcie zapewnienia ciągłego przepływu wody. Stagnacja wody w instalacjach wodnych może doprowadzić do utworzenia się biofilmów na powierzchniach rur, osadzania się zawiesin i wzrostu stężenia substancji rozpuszczalnych w wodzie, a co za tym idzie rozwój bakterii. Stopień  pogorszenia jakości wody zależy od zastosowanych materiałów, składu wody, jej temperatury i czasu trwania wody w bezruchu. Ze względów higienicznych konieczne jest płukanie instalacji wodociągowych po okresach bezruchu wody. Fragmenty instalacji z których korzysta się rzadko lub przez krótki okres czasu powinny być po użyciu odizolowane od reszty instalacji oraz przepłukane i zdezynfekowane przez ponownym wprowadzeniem ich do eksploatacji. Przewody niewykorzystywane należy odłączyć od instalacji. Ponadto każda niedostateczna lub niewłaściwa konserwacji instalacji wodociągowej może spowodować pogorszenie jakości wody.

Instalacja wody ciepłej w budynkach

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody dotyczy również korzystania z wody ciepłej. Ważne jest aby zapewnić właściwy sposób użytkowania oraz eksploatacji instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach. Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi w załączniku 1D określa wymagania mikrobiologiczne jakimi powinna odpowiadać woda ciepła. Wyznacznikiem tych wymagań jest bakteria Legionella sp.Bakterie te mogą się gwałtownie namnożyć w wodzie podgrzanej do temperatury 30-45°C w instalacjach wody ciepłej. Oprócz sprzyjającej temperatury (~40°C) ryzyko wystąpienia oraz namarzania bakterii z rodzaju Legionella związane jest z brakiem recyrkulacji, obecnością biofilmów oraz osadów. Taka sytuacja może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego jeśli bakterie zostaną rozpylone w powietrzu w postaci małych kropel wody (areozol) i wchłonięte do układu oddechowego np. podczas korzystania z prysznica. Zakażenie pałeczkami z rodzaju Legionella sp. mogą wywołać 3 postaci legionellozy tj. zapalenie płuc tzw. chorobę legionistów, gorączkę Pontiac oraz postać pozapłucną u chorych w immunosupresji i po przeszczepach narządów.  Głównym miejscem bytowania bakterii Legionella sp. są zbiorniki akumulacyjne ciepłej wody, osady w separatorach i odmulaczach, ślepe odcinki sieci, elementy instalacji pokryte osadem wapiennym i kamieniem kotłowym, prysznice itp.

Światowy Tydzień Wody stanowi doskonałą okazję do promowania wody wodociągowej jako wody bezpiecznej dla konsumenta za pomocą akcji, pogadanek, dni otwartych na wodociągach. Może to zwiększyć zaufanie do producentów wody oraz obalić błędne mity o złej jakości wody z kranu i konieczności domowego doczyszczania wody przez zakładanie drogich filtrów.