604 691 091
TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24
tel.: +48 46 837 64 94
tel.: +48 46 837 35 00
fax: +48 46 830 32 61
e-mail: psse.lowicz@pis.gov.pl
www.psse.lowicz.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu w następujące dni:
  • poniedziałek w godz. 1505 - 1600,
  • środa w godz. 1000 - 1200.
BIP
Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Oferta pracy na stanowisko informatyka w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu.

26.10.2020

1. Nazwa stanowiska pracy

Informatyk

2. Wymiar czasu pracy

1 etat

3. Miejsce wykonywania pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu, ul. Podrzeczna 24

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a)      instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,

b)     administrowanie dostępem do sieci Internet oraz sieci lokalnej,

c)      wdrażanie urządzeń peryferyjnych,

d)     konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego oraz naprawa uszkodzeń systemu komputerowego,

e)      administrowanie pocztą elektroniczną,

f)      umieszczanie informacji na stronie internetowej i nadzór nad jej prawidłowym działaniem,

g)     zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym oraz ich archiwizacja,

h)     prowadzenie rejestrów i zestawień sprzętu komputerowego.

5. Wymagania niezbędne

a)      wykształcenie średnie: technik informatyk, pożądane: wyższe na kierunku informatycznym,

b)     bardzo dobra znajomość systemów Windows – praca z domeną,

c)      wiedza z zakresu bezpieczeństwa IT

6. Wymagania dodatkowe (preferowane umiejętności dodatkowe):

a)      doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka,

b)     umiejętność organizacji pracy, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność,

c)      znajomość języka angielskiego,

d)     prawo jazdy kat. B.

7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy – stanowisko pracy usytuowane w budynku PSSE w Łowiczu, praca przy komputerze w sztucznym oświetleniu.

8. Wymagane dokumenty

a)      curriculum vitae (z dopisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Zgodnie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO oświadczam, iż  w związku z procedurą naboru na stanowisko informatyka w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury niniejszej rekrutacji.”

b)     list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie oraz kwalifikacje  zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

d)     oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu:

Wszystkie dokumenty, oświadczenie, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

9.   Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy doręczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu" za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 24 lub osobiście do Sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu w terminie do dnia 30.10.2020 r. do godz. 15.00.

10.  Dodatkowe informacje:

Z regulaminem naboru kandydaci mogą zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o miejscu i terminie przeprowadzenia kolejnej części postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru zostają zniszczone.